Všeobecné obchodné podmienky

1. Zmluvné strany

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb:

a) prevádzkovateľ zariadenia My Home Apartmánový dom***, Mýtna 23A a Bytový dom Mýtna 25 (ďalej len My Home) ponúkajúci ubytovacie služby: WILLOW s.r.o., Mýtna 23A, 811 07 Bratislava, IČO: 35 761 636, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56343/B (ďalej len „prevádzkovateľ)

b) klient ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať služby, ktoré ponúka prevádzkovateľ, len v sprievode dospelej osoby (ďalej len klient)

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej dohody, príp. zmluvy, ktorou sa spoločnosť WILLOW s.r.o zaväzuje poskytnutím ubytovacích služieb v My Home a klient úhradou dohodnutej ceny. Tieto VOP sú záväzné pre zmluvné strany v okamihu dojednania objednaných služieb.

2. Uzavretie zmluvy

a) Zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len zmluvy) sú uzatvorené medzi prevádzkovateľom WILLOW s.r.o. a klientom po potvrdení rezervácie zo strany WILLOW s.r.o. a následne podpisom zmluvy klientom v 1.deň ubytovania.

b) Týmito VOP sa budú riadiť všetky poskytnuté služby, ktoré sa uskutočnia medzi spoločnosťou WILLOW s.r.o. a klientom. V prípade, že klient uzavrie individuálnu zmluvu, riadi sa ustanoveniami zmluvy a nie VOP. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a VOP je rozhodujúce to, čo je uvedené v individuálnej zmluve.

3. Ubytovacie služby

a) Objednávku na poskytovanie ubytovacích služieb Apartmánového domu My Home, Mýtna 23A a Bytového domu Mýtna 25 ( ďalej len My Home) môže klient uplatniť prostredníctvom emailu, telefonicky alebo online cez webovú stránku www.my-home.sk.

b) Rezervácia musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko klienta
  • V prípade právnickej osoby fakturačné údaje klienta
  • Termín pobytu
  • Kontaktné údaje: telefónne číslo
  • Trvalú adresu klienta, email alebo iný kontakt
  • Spôsob úhrady za služby
  • Počet objednaných lôžok s rozlíšením dospelé osoby, študenti do 26 r., deti do 3 r., deti do 18 r., seniori nad 70 r.
  • Druh objednaných služieb

c) Rezerváciu je prevádzkovateľ povinný spracovať do 24 hodín potvrdením alebo zamietnutím rezervácie.

d) Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit za ubytovacie služby. Na základe rezervácie prevádzkovateľ vystaví zálohovú faktúru klientom a zašle elektronicky alebo odovzdá osobne klientovi. Klient je povinný zálohovú faktúru uhradiť do 7 dní od jej vystavenia. Klient môže platbu previesť na účet prevádzkovateľa a predložiť výpis transakcií o zaplatení.

e) V prípade, že si klient potrebuje vybaviť prechodný pobyt, prevádzkovateľ mu poskytne elektronické potvrdenie o rezervácii, list vlastníctva a iné dokumenty podľa požiadaviek. Klient je povinný za tieto úkony zaplatiť administratívny poplatok.

f) Potvrdením rezervácie na služby klient a prevádzkovateľ uzatvárajú na základe §269 ods. 2 Obchodného zákonníka Zmluvu, ktorou sa ubytovacie zariadenie zaväzuje poskytnúť klientovi alebo ním určeným osobám prechodné ubytovanie a ďalšie dohodnuté služby pri pobyte nad 6 mesiacov.

g) Pri pobyte do 6 mesiacov nie je potrebné uzatvárať Zmluvu, platia ustanovenia VOP, klient je však povinný zložiť kauciu alebo zálohu vo výške 1 mesačného nájmu.

h) Pobyt klienta v My Home upravuje ubytovací poriadok, ktorý je klient povinný dodržiavať.

4. Odovzdanie a vrátenie ubytovacej jednotky

a) Klientovi je k dispozícii ubytovanie v deň ubytovania od 14:00. Klient nemá nárok na skoršie prichystanie rezervovaného ubytovania.

b) Ubytovacia jednotka musí byť uvoľnená do 10:00 v deň odchodu. V prípade oneskoreného odchodu si prevádzkovateľ účtuje poplatok podľa platného cenníka a po 17:00 sa účtuje plná suma za noc podľa platného cenníka v danom období.

c) Príjazd je možný kedykoľvek do 24:00.

5. Cena a Platobné podmienky

a) Ceny ubytovacích a ďalších služieb sú záväznými tak ako sú uvedené v Zmluve podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka pokiaľ klient zmluvu uzavrel.

b) Prevádzkovateľ poskytuje kientovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov pokiaľ nemá uzavretú zmluvu s prevádzkovateľom.

c) Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

d) Pri rezervácii nad 30 dní je prevádzkovateľ oprávnený vystaviť klientovi zálohovú faktúru vo výške 100% z celkovej ceny dojednaných ubytovacích služieb a ďalších služieb so splatnosťou 7 dní od jej vystavenia. V prípade, že klient zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, prevádzkovateľ je oprávnený ubytovanie klienta a ďalšie služby zamietnuť. Dňom úhrady je deň pripísania peňažných prostriedkov na účet prevádzkovateľa, resp. ich zloženie do pokladne ubytovacieho zariadenia. V prípade storna sa postupuje podľa čl. VI týchto VOP.

e) V prípade, že záloha nie je uhradená v požadovanom termíne, je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy o ubytovaní a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VI týchto VOP.

f) Faktúru za poskytnuté služby vystavuje prevádzkovateľ vždy 1.deň aktuálneho mesiaca, ale najneskôr v deň ukončenia pobytu (v prípade krátkodobých pobytov do 30 dní). Dlhodobé pobyty nad 30 dní sa fakturujú vždy 1.mesiac aktuálneho mesiaca a splatnosť faktúr je 14 dní ak nie je s klientom dohodnuté inak. V prípade omeškania klienta s úhradou faktúry je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

6. Storno podmienky

a) Pri jednotlivej rezervácii môže klient do 14:00 dňa príjazdu ubytovanie bezplatne stornovať, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Prevádzkovateľ musí písomne odsúhlasiť storno rezervácie. Pokiaľ tento nenasleduje, musí sa v zmluve dohodnutá cena zaplatiť aj vtedy, ak klient služby nevyužil v plnej cene podľa platného cenníka.

b) Storno podmienky pre ubytovacie portály ustanovuje dohoda medzi web portálom a prevádzkovateľom.

c) V prípade dlhodobých rezervácii nad 30 dní, ukončenie ubytovania skôr ako bola pôvodná rezervácia, prevádzkovateľ vypočíta alikvotnú časť z ubytovania podľa platného cenníka. Pri uzavretí individuálnej zmluvy sa klient riadi ustanoveniami uvedenými v zmluve.

d) V prípade vypovedania zmluvy do 14:00 hod. dohodnutého dňa nástupu na pobyt, klient sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi storno poplatok vo výške depozitu.

7. Práva a povinnosti klienta

7.1. Liability for damage

a) Klient je povinný pri ubytovaní sa si ubytovaciu jednotky riadne prezrieť a prípadné škody nahlásiť recepcii do 24 hodín. V prípade, že tak neurobí, bude klient za škody zodpovedný v plnom rozsahu.

b) V prípad, že prevádzkovateľ zistí poškodenie po odovzdaní ubytovacej jednotky, je tento klient povinný škody uhradiť podľa cenníku škôd a opráv.

7.2. Fajčenie

a) Fajčenie je prísne zakázané v celom objekte. V prípade porušenia tohto nariadenia, bude klientovi účtovaná pokuta 100 EUR za každé porušenie tohto nariadenia.

b) V prípade, že klient aj po opakovanom upozorňovaní bude porušovať toto nariadenie, prevádzkovateľ má možnosť ubytovanie ukončiť okamžite.

7.3. Ostatné

a) Zvieratá sú v priestoroch My Home zakázané. Výnimky musia byť udelené prevádzkovateľom písomne.

b) Po nájdení vecí v ubytovacej jednotke, prevádzkovateľ veci uskladní na recepcii po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa veci, ktoré majú nejakú hodnotu odovzdajú príslušnému orgánu verejnej správy, ostatné je prevádzkovateľ oprávnený zlikvidovať.

c) V prípade, že klient parkuje na parkovisku alebo v garáži ubytovacieho zariadenia, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu. Prevádzkovateľ neručí za úrazy v ubytovacom zariadení, ibaže by prevádzkovateľ konal hrubo alebo úmyselne

d) Na uloženie cenných vecí má klient k dispozícii trezor v ubytovacej jednotke alebo trezor na recepcii. Prevádzkovateľ neručí za odcudzenie osobných vecí v zariadení.

e) Všetky návštevy v My home musia byť evidované v knihe hostí na rceepcii. Ak klientovi návšteva neodíde do 24:00, klient platí prístelku podľa platného cenníka.

f) My Home má právo klienta neubytovať, ak je pod vplyvom omamných látok a správa sa hrubo k personálu alebo ohrozuje bezpečnosť a chod zariadenia.

8. Odstúpenie ubytovacím zariadením

8.1. Spoločnosť WILLOW s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy zaslaním písomného vyjadrenia o odstúpení od zmluvy klientovi emailom alebo poštou:

a) v prípadom stanovených v Obchodnom zákonníku

b) v prípade, že prevádzkovateľ nemôže poskytnúť ubytovanie z dôvodu Vyššej moci

c) v prípade, že klient poškodzuje dobré meno zariadenia, ohrozuje riadny chod prevádzky alebo bezpečnosť

d) v prípade omeškania platby podľa uzavretej zmluvy

e) v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia ubytovacieho poriadku

8.2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné pokuty.

9. Záverečné ustanovenia

a) Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

b) Zmeny alebo akékoľvek doplnenia v zmluve alebo VOP si vyžadujú písomnú formu pre ich účinnosť.

c) Pobyt klientov v My Home upravuje ubytovací poriadok, ktorý je k dispozícii na recepcii, je súčasťou zmluvy a klient ho môže nájsť aj na každej izbe. Ubytovací poriadok je pre klienta záväzný.

d) Miesto plnenia a platby je sídlo prevádzkovateľa.

e) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa týmto účinnosť ostatných ustanovení.

f) Tieto VOP sú platné od 1.4.2017.